ESTONIA
 Products  Support and others

TARKVARA LITSENTSI TINGIMUSED

Enne tarkvara ja bluetooth püsivara uuendamise alla laadimist tuleb teil nõustuda järgnevate tingimustega.

Käesolevad Tarkvaralitsentsi tingimused määratlevad teie õigused tarvarale sh kõikidele onlain ja elektroonilisele dokumentatsioonile. Alpine Electronics, Inc. annab teile litsentsi kasutada tarvara vastavalt käesolevates Tarkvaralitsentsi tingimustes toodud tingimustele. Tarkvara kasutamine muudel kui alljärgnevalt kirjeldatud eesmärkidel ilma  Alpine Electronics, Inc.kirjaliku loata on keelatud.

Nõusolek

Tarkvara alla laadides, installeerides, kopeerides või kasutades nõustute te olema seotud käesolevates Tarkvaralitsentsi tingimustes sätestatud tingimustega. KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, SIIS ÄRGE LAADIGE ALLA, INSTALLEERIGE, KOPEERIGE EGA KASUTAGE TARKVARA UUENDUST.   

1. Litsents
Tarkvara antakse teile ainult oma olemasoleva Alpine tarkvara ja/või dokumentatsiooni värskendamiseks, täiendamiseks, või asendamiseks. Alpine Electronics, Inc. annab teile mitte-eksklusiivse, aja ja koha mõistes piiramata õiguse kasutada tarkvara teie enda eesmärkidel ning vastavalt käesolevates Tingimustes kirjeldatule.
Teil on õigus anda tarkvara edasi kolmandale poolele, kui ka selline kolmas pool nõustub käesolevate Tingimustega.
Alpine Electronics, Inc.-l on õigus peatada kasutusõigused olulistel põhjustel. Oluliseks põhjuseks loetakse eriti olukorrad, kus te ei pea kinni käesolevatest TIngimustest ning ei lõpeta koheselt sellist tegevust ka peale kirjaliku hoiatuskirja ja tühistamiskäsu saamist. Õiguste tühistamise korral annate te ära olemasolevad Tarkvara koopiad ning kustutate salvestatud programmid. Alpine Electronics, Inc. nõudmisel kinnitate te kirjalikult nii üleandmise kui kustutamise.


2. Autoriõigused ja teised intellektuaalse omandi õigused
Autoriõigused ning teised intellektuaalse omandi õigused tarkvarale kuuluvad  Alpine Electronics, Inc.-le või algse autoriõiguse või intellektuaalse omandiõiguse omanikule. Võite tarkvara kasutada või kopeerida ainult oma isiklikuls ja mitte-äriliseks kasutamiseks.

3. Garantiist lahtiütlemine
ALPINE ELECTRONICS, INC. JA SELLE TARNIJA ANNAVAD TARKVARA "NAGU ON" SEISUNDIS NING KOOS KÕIGI PUUDUSTEGA. IGASUGUNE GARANTII VÕI TEHNILINE TUGI ON VÄLISTATUD. SPETRIIFILISELT EI TAGA ALPINE ANTUD TARKVARA TÕHUSUST, ET TARKVARA ON ILMA DEFEKTIDETA EGA TARKVARA KASUTAMISKÕLBLIKKUST KINDLATEKS EESMÄRKIDEKS.

 

4. Vastutuse piirang
IGASUGUNE ALPINE ELECTRONICS, INC. POOLNE VASTUTUS ON VÄLISTATUD, VÄLJA ARVATUD TAHTLIKKUSEST VÕI TÕSISEST LOHAKUSEST TINGITUD SEADUSLIK VASTUTUS, VASTUTUS ISIKLIKE KAHJUSTUSE EEST NING SEADUSANDLUSEST TULENEV VASTUTUS.

5. Käitumine
Tarkvar kasutamisel nõustute te mitte tegema ühtegi alljärgnevatest tegevustest:
(1) Rikkuma või ähvardama rikkuda Alpine Electronics, Inc. vüi mõne kolmada poole õigusi;
(2) Programmikoodi ümbertõlkimine mõnda teise koodivormi (dekompileerimine) ja tarkvara erinevate valmistamisetappide pöördprojekteerimise erinevad vormid (Pöördprojekteerimine) on keelatud. Alpine Electronicsi käest on võimalik väikese teenustasu eest omandada liidesteavet, mis on vajalik sõltumatult loodud programmiga koostalilusevõime saavutamiseks.
(3) Autoriõiguse märgiseid, seerianumbreid või teisi programmi tutvustamise vahendeid ei tohi ei eemaldada ega muuta. Sama puudutab selliste funktsioonide ekraanikuvade pärssimist.

6. Teenuse katkestamine 

Järgnevate asjaolude korral võib Alpine Electronics, Inc. ajutiselt katkestada tarkvara osutamise ilma sellest eelnevalt ette teatamata.
(1) YTarkvara hooldus ja ülevaatamine;
(2) Võimetus osutada tarkvara uunedust seoses õnnetuse, nagu näiteks tulekahju või elektrikatkestuse tõttu, loodusõnnetuse, nagu näiteks üleujutuse, sõja, tsiviilrahutuse, töövaidluse või teiste sarnaste tingimuste tõttu;
(3) Võimetus osutada tarkvara seoses süsteemiga seotud probleemidega;
(4) Muud tegevuslikud, tehnilised või muud põhjused, millega seoses loetakse vajalikuks tarkvara ajutine katkestamine.

7. Muud
Antud Tingimuste valitsevals seadusandluseks on Saksamaa seadus. 

 

I agree with these terms and conditions